Backpacking in Kings Canyon, June 2009

mountain man
Matt Ahrens