Burning Man 2007

trash fence at sunrise
trash fence at sunrise
Matt Ahrens